Regulamin Sklepu Internetowego Decodore

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dostępny pod adresem https://decodore.pl/sklep/ sklep internetowy szanuje i przestrzega praw konsumenta. Ustawa o Prawach Konsumenta (UoPK) reguluje prawa konsumenta, których ten nie może się zrzec. Jeśli w umowach widnieją postanowienia mniej korzystne dla konsumenta, aniżeli te widniejące w UoPK, należy je uznać za niezasadne, a w ich miejsce zastosować te widniejące w UoPK. Postanowienia poniższego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw konsumentów, które przysługują im na mocy UoPK, a wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Jeżeli wystąpi jakakolwiek niezgodność treści poniższego Regulaminu z powyższymi przepisami – za wiążące uznaje się te przepisy i zobowiązuje się do ich stosowania.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Lovely prowadzony pod adresem  https://decodore.pl/sklep/ prowadzony jest przez Decodore Sp. z o.o. Sp. K. oraz Decodore Grzegorz Gadamski w Warszawie.
 2. Treść poniższego Regulaminu obowiązuje  zarówno konsumentów, jak i  przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 
 3. Za administratora danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu uznaje się Sprzedawcę. Cel, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych wynikają z przyczyn i zasad określonych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. W polityce prywatności zawarte są przede wszystkim zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym, w tym przyczyny, cel i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą, a także dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz narzędzia analityczne stosowane w sklepie internetowym.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego (w tym zakupy) jest dobrowolne. Podobnie jak podanie danych osobowych przez usługobiorcę lub klienta korzystającego ze sklepu internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy)

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną opublikowane na stronach  sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że w konkretnym Regulamin jest to dozwolone.

 1. DEFINICJE:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców. 
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
  4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
  5. KLIENT – (1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
  6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 
  7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 
  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 
  9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://decodore.pl/sklep/
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Decodore Sp. z o.o. Sp. K. oraz Decodore Grzegorz Gadamski w Warszawie.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 
 • WZORNIK – próbka Produktu pozwalająca na zapoznanie się z jego Strukturą, wyglądem i cechami
 • ZAMÓWIENIE – złożone za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą oświadczenie woli Klienta. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Cel, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych są zdefiniowane przez przyczyny i zasady określone w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. W polityce prywatności znajdują się  przede wszystkim zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym, w tym przyczyny, cel i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą, a także dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz narzędzia analityczne stosowane w sklepie internetowym.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. W Sklepie Internetowym  dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
 • Konto,
 • Formularz Zamówienia,
 • Newsletter
 • Blog

Ad 1) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Wysyłając stosowane żądanie do Usługodawcy (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected])usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny dokonać usunięcia Konta (rezygnacji z Konta).

Ad 2) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga zakładania Konta i rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Ad 3) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”, a następnie kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Jest to usługa elektroniczna świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Ad 4). Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Sklepie Internetowym możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy, bez konieczności utworzenia Konta, po przejściu do zakładki „Blog” widocznej na stronie Sklepu Internetowego. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. 

 1. W celu zapewnienia bezproblemowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca przedstawiamy niezbędne wymagania techniczne:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×720;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
 2. Każdy Usługobiorca, który chce korzystać ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a także mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, a także osób trzecich. Wprowadzone przez usługobiorcę dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Usługobiorca objęty jest zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 • Wszystkie reklamacje, które związane są z działaniem Sklepu Internetowego oraz świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w VII) mogą zostać złożone przez Usługobiorcę np. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] lub pod adresem: Decodore ul. Przyczółkowa 126 02-968 Warszawa.  
 • W opisie reklamacji należy uwzględnić:
  1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Usługobiorcy;
  3. oraz dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Usługodawca odpowie na zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14  dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Złożenie przez Klienta zamówienia poprzez Formularz Zamówień skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
 2. Widoczna na stronie Sklepu Internetowego cena produktu wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.  O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
 • Złożenie przez Klienta zamówienia poprzez Formularz Zamówień skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
 • Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia potwierdza jego otrzymanie i przystępuje do jego realizacji.  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Otrzymanie  przez Klienta powyższej wiadomości e-mail jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
 • Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty. 
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
 2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2) Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 4. Sprzedawca daje Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w następującej formie: 
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank SA o numerze
  PL87 1140 1977 0000 4893 5300 1004.
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu obsługiwanego przez spółkę PayNow.
 • Za pobranie – płatne przy odbiorze (wysyłka realizowana przez firmę kurierską UPS).
 1. Termin płatności.
  Jeśli Klient dokonał wyboru formy płatności  przelewem lub płatności elektronicznych – zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym czasie  Klient zostanie wezwany do dokonania płatności w wyznaczonym do tego dodatkowym terminie.  W przypadku braku zapłaty Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży.
  1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
  2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
   Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Odbiór osobisty SHOWROOM Decodore ul. Powsińska 16, I piętro, 02-920 Warszawa.
 • Przesyłka kurierska UPS – koszt bazowy 15 PLN.
 • Przesyłka InPost Paczkomat – koszt 15 PLN.
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 • Przesyłka kurierska.
 • Odbiór osobisty.
 1. Termin dostawy definiowany jako termin, w którym Produkt, licząc od momentu płatności – znajdzie się w rękach Klienta. Przewidywany termin dostawy jest zawsze podany na kartach Produktu, przy czym nie może on przekroczyć 70 dni roboczych (zgodnie z Definicją Dnia Roboczego podaną wyżej). W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 70 Dni Roboczych.
 2. Jeżeli Klientem jest konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać Produkt kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że indywidualne ustalenia pomiędzy stronami umowy stanowią inaczej.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.
 • REKLAMACJA PRODUKTU
 1. W sytuacji gdy sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), Sprzedawca odpowiada przed Klientem w zakresie i na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym głównie w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 
 2. Produkty widoczne w Sklepie Internetowym są  fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz  legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca winien dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
 3. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres: Decodore ul. Przyczółkowa 126 02-968 Warszawa; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 4. W opisie reklamacji Klient powinien uwzględnić:
 • informacje i okoliczności dotyczące reklamowanego przedmiotu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego  z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; a także
 • swoich danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy proces reklamacyjny.
  Podane powyżej zalecenia mają charakter dobrowolny i nie wpływają na skuteczność reklamacji. 
 1. Sprzedawca odpowie na reklamację Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, jednak dołoży wszelkich starań, aby było to niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku gdy roszczeniem Klienta jest wymiana rzeczy lub usunięcie wady, ewentualnie obniżenie ceny (przy jednoczesnym określeniu kwoty), a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego w przewidzianym 14 dniowym terminie – uznaje się, że Sprzedawca uznał owe roszczenie  za uzasadnione.  
 2. W przypadku rękojmi Klient jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Decodore ul. Przyczółkowa 126 02-968 Warszawa. W przypadku gdy specyfika Produktu lub sposób jego zamontowania powoduje, że jego dostarczenie  przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Wszelkie szczegółowe treści i informacje związane z możliwością skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiony został punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), który ma za zadanie udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Poniżej zamieszczamy przykładowe możliwości skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta:
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ );
 •  pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Jest to wielojęzyczna i interaktywna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony    Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Przy zawieraniu umowy na odległość, konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres: Decodore ul. Przyczółkowa 126 02-968 Warszawa; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Konsument może skorzystać z dostępnego wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego  w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Czas na odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • z chwilą objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta (lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią, ale inną niż przewoźnik) – dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży),
 • zaś dla umowy:
 1. obejmującej więcej niż jeden produkt, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
 2. polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 
 1. Jeżeli doszło do odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 
 2. Do obowiązków Sprzedawcy należy niezwłoczne, jednak nie dłuższe niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócenie wszelkich płatności dokonanych przez konsumenta(także koszt dostawy produktu), poza dodatkowymi kosztami, które wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot płatności powinien odbyć się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 3. Jeżeli Konsument zdecydował się na odstąpienie od umowy to jego obowiązkiem jest niezwłoczne, jednak nie dłuższe niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócenie Produktu Sprzedawcy lub przekazanie go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot Produktu przez konsumenta powinien odbyć się na adres: ul. Przyczółkowa 126 02-968 Warszawa.
 4. Jeśli doszło do zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu – odpowiedzialność za to leży po stronie Konsumenta. 
 5. Przy odstąpieniu przez konsumenta od umowy, powinien on liczyć się z kosztami, które będzie musiał ponieść tj.:
 • Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w sytuacji gdy konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. 
 • Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia dla umów: 
 • gdzie przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb;
 • gdzie przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego zwrócenie po otwarciu opakowania jest niemożliwe ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, w sytuacji gdy opakowanie otworzono po dostarczeniu. 

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Umieszczony punkt Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia  odnoszą się wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22 (1) KC.
 2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Klientem niebędącym konsumentem Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Nie wiążę się wtedy z żadnymi roszczeniami Sprzedawcy względem   Klienta niebędącego konsumentem.
 3. Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności dla  Klientów nie będących konsumentami, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub ubytek produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie danej przesyłki. Od momentu wydania produktu przez Sprzedawcę do przewoźnika korzyści i ciężary związane z produktem, a także niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na  Klienta nie będącego konsumentem. 
 5. Przy przesłaniu produktu przy pomocy przewoźnika  do Klienta, Klient nie będący konsumentemż zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktu, należy  dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 7. Dla Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Nie odpowiada z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem. Ponadto jego odpowiedzialność względem  Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. 
 9. Spory do których dojdzie między  Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie umowy, które zostały zawarte w Sklepie Internetowym są sporządzone w języku polskim. 
 2. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Dla umów o charakterze ciągłym, które zostały zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu  (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, tzn.  Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach, a mimo to nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Dla umów o charakterze innym niż umowy ciągłe, np. umowa sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
 5. Dla spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:……………………………………….

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Showroom Decodore - nowy adres!

Miło nam poinformować, że nasz Showroom od 1.04.2023 r.  zmienia adres na:

WIERTNICZA 92 

WARSZAWA WILANÓW

1 PIĘTRO

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki internetowej. Dodatkowo gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane przez użytkownika dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail w celach kontaktowych oraz adresy IP w celach statystycznych.